శ్రీ కపిలవాయి లింగమూర్తి
సాహిత్య సంస్థల గౌరవ పురస్కారాలు / బిరుదులు
  1. "కవితా కళానిధి" - (1992)
  2. "పరిశోధనా పంచానన" - (1992)
  3. "కవి కేసరి" - (1996)
  4. "వేదాంత విశారద" - (2005)
  5. "గురుశిరోమణి" - (2010)
  6. "సాహిత్య స్వర్ణసౌరభ కేసరి" - (2012)